Wszystko co najlepsze w wypoczynku w Polsce z Wami
Sprawdź dostępność:
Przyjazd
Wyjazd
Wybierz cel
 • Dowolna lokalizacja
 • Nad morzem
 • Nad jeziorem
 • W górach

Warunki uczestnictwa

W A R U N K I    U C Z E S T N I C T W A

w imprezach organizowanych przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. w Tychach dotyczące klientów indywidualnych, kupujących w Biurach Sprzedaży NAT i jej Agentów.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Turystyki zwanym dalej Organizatorem jest Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z o.o. w Tychach wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 62.
 2. Ogólne warunki uczestnictwa określają prawa i obowiązki uczestników imprez turystycznych zwanych w dalszej treści Klientami oraz Organizatora.
 3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział  w imprezie turystycznej organizowanej przez NAT, zwanej dalej imprezą.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie UMOWY z Klientem następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, warunkami uczestnictwa oraz podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 20 % ceny  na  imprezę krajową, oraz 30% ceny na imprezę zagraniczną. 
 2. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych np. na karcie kolonijnej Organizatora oraz wypełnienia karty kolonijnej i dostarczenia jej do biura, gdzie Klient dokonuje zakupu imprezy.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Pełna należność za imprezę winna być wpłacona przez Klienta w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, chyba że strony w umowie zastrzegą sobie inny termin płatności.
 2. Jeżeli umowa została spisana w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy.
 3. Miejscem wpłaty świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z umowy jest wskazana przez Organizatora kasa lub rachunek bankowy.

§ 4 REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta w tym między innymi z powodu: 
  • niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat
  • nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym na skierowaniu - voucherze 
 3. Uczestnik zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi do:
  • 50 zł od osoby  - jeżeli rezygnacja nastąpiła  powyżej 30 dni przed imprezą,
  • 20 % wartości imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między 29 - 21 dniem przed imprezą,
  • 50 % wartości imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między  20 - 5 dniem przed imprezą,
  • 100 % wartości imprezy -jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 4 dni przed imprezą
 4. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień  doręczenia do NAT stosownego oświadczenia.
  • Uznaje się za rezygnację Klienta z imprezy o ile nie rozpocznie On udziału w imprezie do 48 godzin, chyba, że powiadomi Organizatora o opóźnieniu.
  • NAT po otrzymaniu rezygnacji dokonuje niezwłocznie zwrotu dokonanych wpłat.

§ 5  PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

 1. Klient może przenieść warunki udziału w imprezie i przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na co najmniej 6 dni przed rozpoczęciem imprezy określonym w umowie. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez NAT w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przejmująca uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 6 ZMIANA ŚWIADCZEŃ

 1. W sytuacji gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności, niezależne od Organizatora, przed rozpoczęciem imprezy w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić warunki umowy z Klientem, Organizator powiadomi niezwłocznie o tym Klienta na piśmie lub w inny skuteczny sposób. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje zmianę umowy, czy odstępuje od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych kosztów i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum  uczestników tj. nie mniej niż 15 uczestników w przypadku imprez krajowych i  nie mniej niż 30 w przypadku imprez zagranicznych.  Może to jednak nastąpić nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 3. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, z przyczyn leżących po stronie NAT lub jeżeli NAT odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, przedstawi klientowi ofertę zastępczą o standardzie tym samym lub wyższym i programie podobnym lub rozszerzonym z zastrzeżeniem braku dodatkowych opłat. Klient może według swojego wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

§ 7 ZMIANA CEN

 1. Cena podana w ofercie może ulec zmianie nie później niż na 20 dni przed imprezą pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut. 
 2. O podwyższeniu ceny imprezy Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej, listownie lub emailem przez Organizatora.
 3. Po otrzymaniu zawiadomienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie a następnie pisemnie czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy.

§ 8 UBEZPIECZENIA

 1. Podpisując Umowę -  Zgłoszenie klient deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie trwania imprezy zwalnia leczących go lekarzy  w kraju i zagranicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej  względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.
 2. Organizator zaleca klientom indywidualnym  korzystającym z wypoczynku krajowego wykupienie Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. 
 3. Uczestnicy kolonii/obozów krajowych i zagranicznych są ubezpieczeni na czas pobytu zgodnie z informacjami podanymi na każdej ofercie. 

§ 9  REALIZACJA IMPREZY

 1. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za należytą realizację zamówionej przez Klienta imprezy turystycznej, zgodnie z zawartą umową.
 2. W skierowaniu nie mogą być dokonywane żadne zmiany pod sankcją nie przyjęcia do ośrodka.
 3. Pobyt dodatkowych osób bez skierowania jest niedozwolony.

§ 10  PRAWA i OBOWIĄZKI  KLIENTA

 1. Klient ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie/katalogu/ stanowiącej integralną część umowy.       
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od klienta w trakcie trwania danej imprezy turystycznej, organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu imprezy, wówczas organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenia zastępcze.                             
 3. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą powinno się niezwłocznie poinformować o tym Organizatora lub jego przedstawiciela na miejscu - kierownika obiektu wczasowego lub rezydenta. W takim przypadku Organizator ma prawo i obowiązek starać się usunąć wadę. Klient nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy, jeżeli Organizator naprawi wadę w odpowiednim terminie.                  
 4. Klientowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie.

§ 11  REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Jeśli w trakcie trwania imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Organizatora lub jego Przedstawiciela /kierownik/wychowawca kolonii/ obozu. 
 3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie w recepcji ośrodka w trakcie trwania pobytu lub w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy w siedzibie NAT.
 4. Organizator w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji powinien ją rozpatrzyć, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

 § 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator jest zobowiązany wystawić skierowanie, które Klient zobowiązany jest przedstawić  po przybyciu na miejsce imprezy w recepcji ośrodka , chyba że Klient jest uczestnikiem zorganizowanej grupy  turystycznej, na którą   organizator wystawia skierowanie zbiorowe.
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta /uczestnika kolonii/obozu , działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć albo uniknąć  siłą wyższą.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. NAT oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności  wystawione przez  SIGNAL IDUNA  Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa, wymagane przez Ustawę z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z  2014 r. poz. 196) na pokrycie kosztów powrotu Uczestnika, w wypadku gdy organizator nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wniesionych wpłat przez Uczestnika w razie nie wykonania zobowiązań umownych. W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z ww. ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach lub najbliższa placówka konsularna RP. 
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 196) o usługach turystycznych, aktach wykonawczych do ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 3. 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do działań niezbędnych związanych z realizacją usługi oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij