Najlepszy wypoczynek
w Polsce
Sprawdź dostępność:
Przyjazd
Wyjazd
Wybierz cel
  • Dowolna lokalizacja
  • Nad morzem
  • Nad jeziorem
  • W górach

Warunki uczestnictwa

W A R U N K I    U C Z E S T N I C T W A
w imprezach organizowanych przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. w Tychach
dotyczące klientów indywidualnych, kupujących w Biurach Sprzedaży NAT i jej Agentów.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Turystyki zwanym dalej Organizatorem jest Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z o.o. w Tychach wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 62.

2. Ogólne warunki uczestnictwa określają prawa i obowiązki uczestników imprez turystycznych zwanych w dalszej treści Klientami oraz Organizatora.

3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział  w imprezie turystycznej organizowanej przez NAT, zwanej dalej imprezą.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie UMOWY z Klientem następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, warunkami uczestnictwa oraz podaniu danych osobowych oraz  teleadresowych niezbędnych do zawarcia umowy i wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 20 % ceny  na  imprezę krajową, oraz 30% ceny na imprezę zagraniczną.

2. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych np. na karcie kolonijnej Organizatora oraz wypełnienia karty kolonijnej i dostarczenia jej do biura, gdzie Klient dokonuje zakupu imprezy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą niepełnoletnią lub z osobą odpowiedzialną za osobę niepełnoletnią w miejscu jej pobytu.

3. W przypadku uczestnictwa w imprezie zagranicznej Organizator przedstawia Klientowi  podstawowe przepisy paszportowe, wizowe oraz sanitarne obowiązujące w miejscu organizacji imprezy zagranicznej.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Pełna należność za imprezę winna być wpłacona przez Klienta w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, chyba że strony w umowie zastrzegą inny termin płatności.

2. Jeżeli umowa została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy.

3. Miejscem wpłaty świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z umowy jest wskazana przez Organizatora kasa lub rachunek bankowy.

§ 4 REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Klient może zrezygnować w każdym czasie z udziału w imprezie bez podania przyczyn przed jej rozpoczęciem, składając oświadczenie w formie pisemnej. Jeśli przyczyną rezygnacji przez Klienta są nieprzewidziane i nieuniknione okoliczności występujące w miejscu organizacji imprezy turystycznej lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a mają one znaczący wpływ na realizację tej imprezy, Klient nie ponosi opłaty za odstąpienie.

2. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta w tym między innymi z powodu:

- niedotrzymania przez Klienta określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat

- nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym na skierowaniu - voucherze

Klient zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi do:

a) 50 zł od osoby  - jeżeli rezygnacja nastąpiła  powyżej 30 dni przed imprezą,

b) 20 % wartości imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między 29 - 21 dniem przed imprezą,

c) 50 % wartości imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między  20 - 5 dniem przed imprezą,

d) 100 % wartości imprezy -jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 4 dni przed imprezą

Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia do NAT oświadczenia.

3. Uznaje się za rezygnację Klienta z imprezy o ile nie rozpocznie on udziału w imprezie do 48 godzin, chyba, że powiadomi Organizatora o opóźnieniu.

4. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie bez ponoszenia opłat za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy – inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób.

5. NAT po otrzymaniu rezygnacji dokonuje niezwłocznie zwrotu dokonanych wpłat.

§ 5  PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszelkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 6 ZMIANA ŚWIADCZEŃ

1. W sytuacji gdy przed rozpoczęciem imprezy wystąpią nieprzewidziane okoliczności, niezależne od Organizatora, w wyniku których:

a) Organizator jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych objętych umową,

b) Organizator nie może spełnić specjalnych wymagań ustalonych z Klientem,

c) proponowana cena za imprezę turystyczną wzrasta o więcej niż 8% ceny pierwotnej,

Organizator powiadomi niezwłocznie o tym Klienta na piśmie lub w inny skuteczny sposób. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje zmianę umowy, czy odstępuje od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych kosztów i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też odstępuje od umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, o ile taką zaoferował Organizator.

2. Jeśli zaoferowana impreza zastępcza lub zmiana warunków umowy prowadzi do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Klientowi przysługuje prawo do odpowiedniego obniżenia ceny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników tj. nie mniej niż 15 uczestników w przypadku imprez krajowych i  nie mniej niż 30 w przypadku imprez zagranicznych.  Może to jednak nastąpić nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, z przyczyn leżących po stronie NAT lub jeżeli NAT odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, przedstawi klientowi ofertę zastępczą o standardzie tym samym lub wyższym i programie podobnym lub rozszerzonym z zastrzeżeniem braku dodatkowych opłat. Klient może według swojego wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

§ 7 ZMIANA CEN

1. Cena podana w ofercie może ulec zmianie nie później niż na 20 dni przed imprezą pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut.

2. O podwyższeniu ceny imprezy, jej przyczynie oraz sposobie jej obliczenia Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej, listownie lub emailem przez Organizatora.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie a następnie pisemnie czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy.

4. Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów/opłat oraz kursu walut, o których mowa w punkcie 1, które nastąpiły po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy.

5. W przypadku podwyższenia ceny przekraczającej 8% całkowitej ceny imprezy, Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. 

§ 8 UBEZPIECZENIA

1. Podpisując Umowę -  Zgłoszenie klient deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie trwania imprezy zwalnia leczących go lekarzy  w kraju i zagranicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej  względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

2. Organizator zaleca klientom indywidualnym  korzystającym z wypoczynku krajowego wykupienie Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej.

3. W przypadku imprezy za granicą Organizator zawiera na rzecz Klientów umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zgodnie z informacjami podanymi na ofercie.

§REALIZACJA IMPREZY

1. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za należytą realizację zamówionej przez Klienta imprezy turystycznej, zgodnie z zawartą umową.

2. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej klienta lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

§ 10  PRAWA i OBOWIĄZKI  KLIENTA

1. Klient ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie/katalogu/ stanowiącej integralną część umowy.      

2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od klienta w trakcie trwania danej imprezy turystycznej, organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu imprezy, wówczas organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenia zastępcze.                            

3.  W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą powinno się niezwłocznie poinformować o tym Organizatora lub jego przedstawiciela na miejscu - kierownika obiektu wczasowego lub rezydenta. W takim przypadku Organizator ma prawo i obowiązek starać się usunąć wadę. Klient nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy lub zerwania umowy, jeżeli Organizator naprawi wadę w odpowiednim terminie.                 

4.  Klientowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie.

5. Klient ma obowiązek informować Organizatora bądź Agenta o wszelkich niedogodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy.

6. Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności.

§ 11  REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

2. Jeśli w trakcie trwania imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Organizatora lub jego Przedstawiciela /kierownik/wychowawca kolonii/obozu.

3. Organizator w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji powinien ją rozpatrzyć, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

 § 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie winę ponosi Klient /uczestnik kolonii/obozu, osoba trzecia niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć albo uniknąć bądź w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Organizator jest administratorem danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla realizacji Umowy i w razie odmowy ich podania nie będzie możliwe wykonanie Umowy. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych) oraz dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących Organizatorowi ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi oraz 10 kolejnych lat, nie krócej jednak niż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, oprócz podmiotów wykonujących usługi bezpośrednio na rzecz Administratora. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres m.swierc@cimit.pl lub na adres korespondencyjny IOD Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37.

Klientowi w stosunku do danych osobowych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. NAT oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności wystawione przez  SIGNAL IDUNA  Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31, wymagane przez Ustawę z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2361) na pokrycie kosztów powrotu Uczestnika, w wypadku gdy organizator nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wniesionych wpłat przez Uczestnika w razie nie wykonania zobowiązań umownych. W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z ww. ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach lub najbliższa placówka konsularna RP.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2361), akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks cywilny.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij