Najlepszy wypoczynek
w Polsce
Sprawdź dostępność:
Przyjazd
Wyjazd
Wybierz cel
  • Dowolna lokalizacja
  • Nad morzem
  • Nad jeziorem
  • W górach

Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
NADWIŚLAŃSKĄ AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ SP. Z O.O.
OBOWIĄZUJĄ OD 16.07.2019 r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach jest Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem”.
2. Dane Organizatora: Nadwiślańska Agencja Turystyczną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem 0000074847, o kapitale zakładowym w wysokości 136.992.000,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP 6462070334, REGON: 273303200, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - nr wpisu do rejestru – 62
3. Prawa i obowiązki Uczestników imprezy turystycznej oraz Organizatora określają postanowienia Ogólnych warunków uczestnictwa, które stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
II. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej zwanej dalej Umową pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem następuje w momencie:
a. podpisania Umowy przez pełnoletniego Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela Organizatora bądź agenta turystycznego lub
b. dokonania przez Uczestnika rezerwacji na stronie www.nat.pl.
2. Wraz z dokonaniem rezerwacji lub podpisaniem Umowy, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od czynności wskazanej w ust. 1 dokonać pierwszej wpłaty – w wysokości 20% ceny imprezy turystycznej krajowej oraz 30% ceny imprezy turystycznej zagranicznej. Pozostałą kwotę stanowiącą odpowiednio 80% lub 70% ceny imprezy, Uczestnik zobowiązuje się wpłacić na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, chyba że strony w Umowie zastrzegą inny termin płatności.
3. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych w ust. 2 powyżej traktowane jest jako rezygnacja z imprezy przez Uczestnika.
4. Płatność ceny za imprezę turystyczną można dokonać w kasie u Organizatora lub agenta turystycznego lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
5. W przypadku gdy cena za imprezę turystyczną jest podana w walucie obcej, a Uczestnik dokonuje zapłaty w walucie polskiej, wartość ceny usługi imprezy turystycznej przeliczana jest według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wpłatę do kasy lub wpływu ceny na rachunek bankowy Organizatora.
6. Cena imprezy obejmuje wyłącznie świadczenia określone w Umowie.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora o tym fakcie na trwałym nośniku nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wskazując osobę, która nabędzie wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego Uczestnika. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika imprezy, dotychczasowy Uczestnik i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki na mocy powyższych postanowień odpowiadają solidarnie.
8. Jeżeli przeniesienie uprawnień i obowiązków, o których mowa w ust. 7 będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Organizator wykazuje je Uczestnikowi.
9. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy o ewentualnej zmianie nazwiska, adresu, numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz danych kontaktowych (numer telefonu, email). W przypadku zaniechania powyższego obowiązku, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.
10. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych. W takim przypadku opiekunowie prawni zobowiązani są do podać w Umowie informacje oraz dane kontaktowe osoby niepełnoletniej oraz osoby odpowiedzialnej za osobę pełnoletnią.
11. W przypadku uczestnictwa w imprezie zagranicznej Organizator przedstawia Uczestnikowi podstawowe przepisy paszportowe, wizowe oraz sanitarne obowiązujące w miejscu organizacji imprezy.
III. ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY.
1. Organizatorowi nie przysługuje prawo do podwyższenia ceny imprezy. Uczestnik nie ma prawa do obniżki ceny imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania Umowy. W takim przypadku Uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora składa oświadczenie czy akceptuje zmienione warunki imprezy, rezygnuje z imprezy lub przyjmuje zastępczą imprezę, jeżeli taka jest oferowana przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku gdy:
a. liczba osób, które zgłosiły swój udziału w imprezie, jest mniejsza niż liczba osób wskazana Umowie, a Organizator poinformował uczestników o odwołaniu imprezy na:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni
b. Organizator nie może zrealizować Umowy z przyczyn od niego niezależnych, tj. z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania Umowy.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności zmiany przez Organizatora terminu imprezy. W takim przypadku Uczestnik w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora składa oświadczenie czy akceptuje zmianę terminu imprezy czy rezygnuje z imprezy.
5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z imprezy zgodnie z ust. 2 oraz 4 bądź odwołania jej przez Organizatora zgodnie z ust. 3, Uczestnik otrzymuje zwrot 100% wpłaconej ceny imprezy. Zwrot dokonywany jest przez Organizatora lub agenta, który w imieniu Organizatora dokonuje sprzedaży – w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Uczestnika lub poinformowania Uczestnika o odwołaniu imprezy przez Organizatora.
6. Odwołanie imprezy, zmiana warunków imprezy bądź zmiana jej terminu nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego bądź roszczenia o zadośćuczynienie po stronie Uczestnika.
7. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy może nastąpić wyłącznie z formie pisemnego oświadczenia złożonego u Organizatora lub agenta.
IV. REZYGNACJA Z IMPREZY PRZEZ UCZESTNIKA
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie w każdym czasie składając pisemne oświadczenie o rezygnacji Organizatorowi lub agentowi przed terminem rozpoczęcia imprezy bądź wskutek nie wzięcia udziału w imprezie. Skutki rezygnacji z imprezy oraz ich przyczyny wskazane są w Rozdziale III oraz w ustępach poniżej.
2. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy z przyczyn niedotyczących Organizatora, o których mowa w Rozdziale III, Organizator ma prawo pobrania od Uczestnika kwoty odpowiadającej:
a. 20% ceny imprezy – w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b. 50% ceny imprezy – w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c. 90% ceny imprezy – w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
Pozostała wpłacona przez Uczestnika cena zwracana jest Uczestnikowi w sposób określony w Rozdziale III ust. 5 zdanie 2.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, gdy Uczestnik złożył oświadczenie o rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Uczestników do miejsca docelowego. W takim przypadku Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy i nie przysługuje mu roszczenie o odszkodowania lub zadośćuczynienie w tym zakresie.
4. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków przez Uczestnika na osobę trzecią zgodnie z Rozdziałem II ust. 7, Uczestnik nie będzie obciążony kosztami rezygnacji określonymi w ust. 2. 5. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł Umowę o udział w imprezie poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta Umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.
V. REALIZACJA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za należytą realizację imprezy, zgodnie z zawartą Umową.
2. Odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona w przypadku gdy winę za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Organizatora Umowy ponosi Uczestnik, osoba trzecia niezwiązana z wykonywaniem usług objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub gdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. 3. Organizator, który w czasie trwania imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót Uczestnika do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. 4. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w Umowie, Organizator przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy. 5. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. 6. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. 7. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Uczestnik je odrzuci zgodnie z ust. 5, wówczas Uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy. 8. Jeżeli impreza obejmuje transport, Organizator zapewnia powrót Uczestnika do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami.
9. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń wynikających z Umowy, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
10. W przypadku imprez z dojazdem autokarem, Organizator przy małej ilości uczestników, zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na inny rodzaj transportu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia środków transportu spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora (m.in. warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.).
12. Dojazdy na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 20 osobach.
13. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi dojazdu w celu umożliwienia wzięcia mu udziału w imprezie.
14. Pilot lub rezydent są przedstawicielami Organizatora, którzy zobowiązani są do zapewnienia przebiegu imprezy zgodnie z Umową, przyjmowania od Uczestników reklamacji oraz o ile to możliwe bieżącego usuwania niezgodności imprezy z Umową. Pilot lub rezydent nie są upoważnieni do uznawania reklamacji oraz roszczeń Uczestników.
15. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielonej pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub jego rażącego niedbalstwa.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.
1. Uczestnik obowiązany jest podczas trwania imprezy posiadać: Umowę, dowód wpłaty całości ceny imprezy, a także ważny i aktualnie obowiązujący dokument tożsamości lub dokument tożsamości uprawniający Uczestnika do przekroczenia granicy (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych – odpowiednio dowód osobisty lub paszport). Obowiązek posiadania ważnego i aktualnie obowiązującego dokumentu tożsamości dotyczy również niepełnoletnich - bez względu na ich wiek.
2. W przypadku imprezy z dojazdem autokarem Uczestnik ma prawo nieodpłatnie zabrać ze sobą w obie strony jeden bagaż o wadze do 20 kg oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Zabranie większej ilości barażu jest możliwe za dodatkową opłatą oraz jednoczesną zgodą Organizatora.
3. W przypadku dojazdu Uczestnika we własnym zakresie, Organizator zobowiązany jest przekazać Uczestnikowi dokumenty/skierowanie niezbędne Uczestnikowi do rozpoczęcia przez niego imprezy. Przekazanie dokumentów/skierowania nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Uczestnika pełnej ceny za imprezę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, przewożących rzeczy niedozwolone oraz utrudniających udział w imprezie innym Uczestnikom.
5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Organizatora, przestrzegać punktualności oraz informować Organizatora o zamiarze oddalenia się od grupy.
6. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania miejscowego prawa, zwyczajów, regulaminów i innych zasad obowiązujących w miejscach trwania imprezy.
7. W razie wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu lub na osobie podczas trwania imprezy, ponosi on odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Organizatora. Za wyrządzone szkody przez niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
8. Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora o wszelkich niedogodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy.
VII. REKLAMACJE, SZKODY
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Reklamacje można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Organizatorowi podczas trwania imprezy, natomiast po zakończeniu imprezy reklamacje winny być składane na piśmie do Organizatora bądź agenta w terminie do 30 dni od jej zakończenia.
3. Odbiór pisemnych reklamacji składanych podczas trwania Umowy winien zostać potwierdzony przez pilota lub rezydenta.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, a jeżeli reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
5. W przypadku gdy wskutek niewykonania lub niewykonania Umowy przez Organizatora, Uczestnik doznał szkody lub krzywdy, uprawniony jest on do otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia.
VIII. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Zawierając Umowę Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie trwania imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i zagranicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz Organizatora jak również wyraża zgodę na udostępnienie im dokumentacji medycznej. W przypadku osoby niepełnoletniej, zawarcie Umowy przez jej opiekunów prawnych jest równoznaczne z ich deklaracją zawartą w zdaniu pierwszym odnoszącym się do stanu zdrowia osoby niepełnoletniej.
2. Organizator zaleca Uczestnikom indywidualnym korzystającym z imprezy krajowej wykupienia ubezpieczenia.
3. Organizator - w przypadku imprez zagranicznych zawiera na rzecz Uczestników Umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zgodnie z informacjami podanymi w ofercie/programie imprezy turystycznej.
4. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani są w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., od kosztów leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty bagażu lub w innej firmie ubezpieczeniowej, jeżeli Umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem wskazuje inaczej. Ubezpieczenie nie zawiera zwyżki za choroby przewlekłe.
5. W przypadku imprez zagranicznych Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje zakupu i płatności za imprezę, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r.) oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
6. Uczestnik ma możliwość do maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykupienia za pośrednictwem Organizatora lub agenta dodatkowego ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. od kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie z przyczyn losowych, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej czy poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki tego ubezpieczenia, tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. są dostępne u Organizatora lub agenta Uczestnik może dokonać zakupu takiego ubezpieczenia we własnym zakresie poza Organizatorem i u innego ubezpieczyciela.
7. W przypadku zakupu dodatkowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 za pośrednictwem Organizatora lub agenta w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje zakupu ubezpieczenia, że otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 r.) oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
8. Uczestnik, który został objęty ubezpieczeniem zgodnie z ust. 3 i 4 podpisując Umowę wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych Uczestnikowi dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Uprawnienia wynikające z powyższej zgody będą wykorzystane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyłącznie w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
9. Dane osobowe Uczestnika, który został objęty ubezpieczeniem zgodnie z ust. 3 i 4 będą przekazane przez Organizatora do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signaliduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.
IX. OCHRONA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ
1. Organizator posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności wystawione przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, tel. 225056100 o nr M 514762 wymaganą przez ustawę z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych na pokrycie kosztów powrotu Uczestnika, w wypadku gdy Organizator nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wniesionych wpłat przez Uczestnika w razie nie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z ww ubezpieczenia, szczegółowych informacji udziela Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. 32 77 40 978, e-mail: gospodarka@slaskie.pl lub najbliższa placówka konsularna RP.
X. DANE OSOBOWE
1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestnika. Dane Organizatora wskazane zostały w Rozdziale I ust. 2.
2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iodo@nat.pl lub na adres korespondencji: IODO ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych przez Uczestnika jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania umowy. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji Umowy przez Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestnika w związku z zawartą Umową przetwarzane są w celu:
a. Podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, a w konsekwencji zawarcia Umowy i jej wykonania – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
b. Wypełnienia obowiązków prawnych (w tym podatkowych) ciążących na Administratorze – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
c. Zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi oraz w celu marketingu bezpośredniego – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, podczas wykonywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat, który może zostać odpowiednio przedłużony o okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Administrator przetwarza również dane osobowe na podstawie odrębnej zgody Uczestnika. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne. Administrator każdorazowo informuje o dobrowolności podania danych osobowych oraz celu, w jakim dane osobowe będą przetwarzane. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba że upłynie okres niezbędny Administratorowi do przetwarzania Państwa danych osobowych.
8. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym świadczenia na rzecz Organizatora, takim jak przewoźnicy, właściciele obiektów noclegowych, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji Umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane, a Administrator nie powierza ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. W stosunku do danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych
b. żądania sprostowania danych osobowych
c. żądania usunięcie danych osobowych
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f. żądania przenoszenia danych osobowych
10. W przypadku gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Sławki 2, 00-193 Warszawa).
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
3. Stosownie do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Organizator informuje, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem Umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks cywilny.
5. Do Umów zawartych przed wejściem w życie niniejszych Warunków, stosuje się warunki poprzednio obowiązujące

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NADWIŚLAŃSKĄ AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ SP. Z O.O. - pdf. - kliknknij tutaj

GRUPOWE WARUNKI REZERWACJI ORAZ ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO  W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZNADWIŚLAŃSKĄ AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ SP. ZO.O.OBOWIĄZUJĄ OD 21.10.2019 r. - kliknjj tutaj

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij