Najlepszy wypoczynek
w Polsce
2022-04-13

PRZETARG NA ZBYCIE RUCHOMOŚCI W POSTACI RATRAKA PISTENBULLY PB 280 D 7.2T

OGŁOSZENIE:

PRZETARG w trybie Pisemnym NA ZBYCIE RATRAKA PISTENbULLY PB 280 D 7.2T

SPRZEDAJĄCY

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach

adres: 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000074847, NIP: 646–20–70-334, REGON: 273303200 kapitał zakładowy 136.992.000,00 zł (wpłacony w całości),

PRZEDMIOT

przetarg na zbycie ruchomości w postaci Ratraka PistenBully PB 280 D7.2t:

FORMA PRZETARGU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny oraz „Regulaminem postępowania przy zbyciu aktywów trwałych Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej sp. z. o.o.”

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza wynosi: 57 000,00 złotych (słownie pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, 00/100).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU PRZEZ OFERENTA

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na zbycie ruchomości w postaci Ratraka PistenBully PB 280 D7.2t w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o. o. w Tychach, przy ul. Towarowej 23 w terminie do dnia 16 maja 2022 roku, do godziny: 12:00.

Warunkiem przetargowym jest wpłata wadium w wysokości  3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) płatne przelewem na konto ING BSK O/Tychy nr 17 1050 1399 1000 0007 0262 0733 najpóźniej w terminie do dnia złożenia oferty z dopiskiem na przelewie „Wpłata wadium - przetarg na zbycie ruchomości w postaci Ratraka PistenBully PB 280 D7.2t”, przy czym za datę uiszczenia wadium uznaje się uznanie rachunku bankowego Sprzedającego.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Do bezpośredniego kontaktowania się w przedmiocie stanu technicznego, dokonania oględzin z Oferentami, Sprzedający wyznacza przedstawiciela w osobie Pana Dawida Tesarczyka, tel. kom. +48 605 547 299, email: dawid.tesarczyk@nat.pl.

Wszelkie wnioski, pytania Oferenci mogą składać drogą elektroniczną, na adres mailowy: agnieszka.sokolowska@nat.pl.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 16 maja 2022  roku w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy), o godzinie 12:15

 

Załączniki:

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij