Najlepszy wypoczynek
w Polsce
2023-08-29

Przetarg na zbycie nieruchomości w Karpaczu

PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W Karpaczu

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

adres: 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000074847, NIP: 646–20–70-334, REGON: 273303200 kapitał zakładowy 136.992.000,00 zł (wpłacony w całości),

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Karpaczu, przy ul. Kolejowej 13,
na które składają się:

a. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 66 o powierzchni 2 966 m2, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze, prowadzi księgę wieczystą JG1J/00016526/6 wraz z prawem własności posadowionych na tej działce, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, budynków:

 • budynku głównego o powierzchni użytkowej 1 623,00 m2,
 • 3 budynków o charakterze rekreacyjnym, każdy z nich o powierzchni użytkowej  80,00m2.,
 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 118 i 65 o łącznej powierzchni 3 716 m2, dla których Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze  prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00027153/0, zabudowanej (na działce nr 65) budynkiem (kotłownia oraz skład opału) który stanowi część budynku głównego o którym mowa w lit. a),
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 64/1 i 508 o łącznej powierzchni 324 m2, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00036237/9
 3. prawo własności środków trwałych i rzeczy związanych z nieruchomościami w tym prawo własności innych urządzeń towarzyszących:
 • - boisko                                                        
 • - drogi i place                                               
 • - kabel elektryczny                                       
 • - kanalizacja                                                 
 • - ogrodzenie ośrodka                                    
 • - oświetlenie zewnętrzne                              
 • - parking                                                       
 • - zbiornik ścieków z osadnikiem ścieków   
 1. inne rzeczy, które nie stanowią wyposażenia, nie przedstawiają żadnej wartości księgowej, ale znajdują się na nieruchomościach.

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Kolejowej w Karpaczu, zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Karpacz nr XXI/129/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku oraz XLII/394/14 z dnia 24 marca 2014 roku obszar na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolami:

 • Bi – inne tereny zabudowane (działka 65 i 66),
 • B – tereny mieszkalne (64/1),
 • Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (508),
 • Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (118)
 • US – teren sportu i rekreacji,
 • 9-UT – teren usług turystycznych, teren usług komercyjnych.

FORMA PRZETARGU

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny oraz „Regulaminem postępowania przy zbyciu aktywów trwałych Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej sp. z. o.o.”

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza wynosi: 2.054.100,00 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100) netto.

W skład niniejszej nieruchomości wchodzą następujące działki gruntu:

 • 66 działka zabudowana, o wartości 1.625.137,50 zł netto zwolnienia z VAT,
 • 64/1 działka niezabudowana, o wartości 8.405,00 zł netto powiększona o podatek VAT ze stawką 23%,
 • 508 nieruchomość niezabudowana, o wartości 38.950,00 zł netto powiększona o podatek VAT ze stawką 23%,
 • 65 działka gruntu stanowiąca teren rekreacyjny i częściowo zabudowana, o wartości 50.532,50 zł netto zwolniona z VAT,
 • 118 działka gruntu o wartość 331.075,00 zł netto zwolniona z VAT.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU PRZEZ OFERENTA

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na zbycie nieruchomości w Karpaczu” w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej
  Sp. z o. o. w Tychach, przy ul. Towarowej 23 w terminie do dnia 26 września 2023 roku, do godziny: 12:00.

Wpłata wadium w wysokości 102.705,00 złotych (słownie: sto dwa tysiące siedemset pięć złotych). płatne przelewem na konto ING BSK O/Tychy nr 17 1050 1399 1000 0007 0262 0733 najpóźniej w terminie do dnia złożenia oferty z dopiskiem na przelewie „Wpłata wadium - przetarg na zbycie nieruchomości w Karpaczu”, przy czym za datę uiszczenia wadium uznaje się jego wpływ na rachunek bankowy Sprzedającego.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 26 września 2023 roku w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy), o godzinie 12:15

 

Ogłoszenie o przetargu - Karpacz.pdf

Regulamin postepowania przy zbyciu skladnikow aktywow trwalych.pdf

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij